ทำความรู้จักสาขาการตลาด
แนะนำสาขา
       สาขาการตลาดจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางการตลาด เช่น การนำเสนอการขาย ความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบ การเขียนแผนธุรกิจ การพัฒนาสินค้า วิเคราะห์ทางการตลาดในปัจจุบัน รวมไปถึงงานวิจัยการตลาดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง
ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง
          สร้างความรู้ทางด้านการตลาด ตั้งแต่พื้นฐานของการวางแผน การนำเสนอ และการสื่อสาร ในด้านต่าง ๆ เช่น
1. การหาข้อมูลทางการตลาด การค้าปลีก การส่งเสริมการขาย
2. การวิเคราะห์การตลาด นำไปสู่การเขียนแผนการตลาด
3. กลยุทธ์ทางการตลาดนโยบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการแข่งขันทางธุรกิจ
4. การพัฒนาการวิจัยการตลาด ปรับปรุงและต่อยอดทางธุรกิจ
5. ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
6. การโฆษณาการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. ศิลปะในการขาย การนำเสนอขายสินค้าและบริการ การจัดแสดงสินค้า
8. เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการการตลาดและการทำงานได้มากขึ้น
9. กฎหมายธุรกิจ
image
image

อนาคตหลังเรียนจบ

          เรียนจบแล้วสามารถทำงานด้านใดได้บ้าง
นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ในคณะ/สาขาที่เกี่ยวกับการบัญชี ดังนี้
1. คณะบริหารธุรกิจ
2. คณะวิทยาการจัดการ
3. สาขาการตลาด
นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด จะมีทางเลือกในการสร้างธุรกิจ เป็นเจ้าของกิจการของตนเอง อีกทั้งยังสามารถทำงานสายอาชีพในองค์กรต่าง ๆ เช่น
1. นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner)
2. นักวิจัยตลาด หรือ นักวิเคราะห์การตลาด (Market Researcher or Marketing Analyst)
3. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer)
4. นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
5. ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant)
6. นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด (Content Marketing)
7. นักโฆษณา (Advertisers)
8. นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)

Powered by MakeWebEasy.com