ทำความรู้จักสาขาบัญชี
image

แนะนำสาขา

          สาขาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลทางบัญชีและการเงิน มีความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากร และมีความสามารถในการใช้โปรแกรมเฉพาะทางด้านบัญชี เพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นนักบัญชีผู้มีความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพ

image

ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง 

          สร้างความรู้เฉพาะทางด้านการบัญชี ในด้านการทำงบประมาณการเงินของสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน การตรวจสอบบัญชีทั้งภายในและภายนอกของสถานประกอบการ การวิเคราะห์งบการเงิน การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากรและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์กับงานบัญชีเช่น การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม Visio

image

อนาคตหลังเรียนจบ

          นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ใน คณะ/สาขา ที่เกี่ยวกับการบัญชี ดังนี้

1. สาขาวิชาการบัญชี
2. สาขาวิชาการตลาด
3. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. สาขาวิชาการเงิน
5. สาขาวิชาการจัดการ
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
7. สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ
image
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่าง ๆ เช่น
1. ผู้ตรวจสอบบัญชี
2. สมุห์บัญชี
3. นักวางรูประบบบัญชี
4. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
5. ผู้ตรวจสอบภายใน
6. ข้าราชการกรมสรรพกร
7. รับจ้างทำบัญชีอิสระ
8. ครู อาจารย์
9. ผู้ตรวจสอบภาษีอากร
10. เจ้าของสถานประกอบการ
11. ที่ปรึกษาทางบัญชี
Powered by MakeWebEasy.com