ทำความรู้จักสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image

แนะนำสาขา
          สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจ รู้และเข้าใจหลักการวางแผน การจัดการ การบัญชี โดยเฉพาะความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญกับเรื่องธุรกิจ

image

ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง

          สร้างความรู้เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่พื้นฐานการใช้โปรแกรม Microsoft Office รวมถึงการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น โปรแกรมออกแบบกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน เช่น โปรแกรม Photoshop และโปรแกรม illustrator การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น C++ , HTML , XML , Java , JavaScript , PHP , Basic การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย Dreamweaver และอื่น ๆ

image

อนาคตหลังเรียนจบ
          นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ในคณะ/สาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาครุศาสตร์คอมพิวเตอร์
4. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

image

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่าง ๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้
   1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
   2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
   3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
   4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย E–Learning
   5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
   6. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
   7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
   8. เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
   9. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
   10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์
   11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
   12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ

Powered by MakeWebEasy.com