ทำความรู้จักสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
image
เรียนเกี่ยวกับอะไร
       จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาธุรกิจสถานพยาบาล โดยมีจุดประสงค์สาขาวิชาโดยสรุป ดังนี้
       1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพธุรกิจสถานพยาบาล
       2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในหลักการและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพธุรกิจสถานพยาบาล
image
ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง
รายวิชาที่เรียน มีดังนี้
       1. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์
       2. วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
       3. วิชาจิตวิทยาในสถานพยาบาล
       4. วิชาโภชนาการเบื้องต้น
       5. วิชาการดูแลผู้สูงอายุ
       6. วิชาการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
       7. วิชาการบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
       8. วิชางานเวชระเบียน
       9. วิชาเครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานพยาบาล
       10. วิชางานบริการส่วนหน้า
       11. วิชาสุขศึกษาในสถานพยาบาล
       12. วิชาอนามัยแม่และเด็ก
       13. วิชานันทนาการเพื่อสุขภาพ
       14. วิชาสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
       15. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล
       16. วิชาปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
image
เรียนจบแล้วสามารถทำงานด้านใดได้บ้าง
       1. เจ้าหน้าที่เลขาแพทย์, เลขาแผนกต่างๆ, เจ้าหน้าที่การตลาด
       2. เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประชาสัมพันธ์, พัสดุ, ครุภัณฑ์
       3. เจ้าหน้าบริการด้านเอกสาร, เวชระเบียน, บัญชี, การเงิน
       4. เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำแผนกต่างๆ เช่น “OPD (ผู้ป่วยนอก), NURSERY (เด็ก), ER (ฉุกเฉิน), ผ่าตัด สูติ-นรีเวช, IPD (ผู้ป่วยใน), ICU, ห้องคลอด, เอกซ์เรย์, ห้องเภสัช, ห้องทันตกรรม, ห้อง LAB, CCU”
       5. ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล ห้องพยาบาลในโรงเรียนและห้องพยาบาลในมหาวิทยาลัยต่างๆ
       6. คลินิกเวชกรรม, คลินิกเสริมความงาม, คลินิกต่างๆ
       7. สามารถทำงานในหน่วยงานราชการ รับราชการ เช่น
           - กระทรวงสาธารณสุข
           - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อำเภอ
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
           - กองสาธารณสุขใน อบต., อบจ., โรงพยาบาลประจำจังหวัด
           - ศูนย์บริการสาธารณสุข, ศูนย์สุขภาพ
Powered by MakeWebEasy.com