ทำความรู้จักสาขาธุรกิจสถานพยาบาล
image
แนะนำสาขา
       สาขาธุรกิจสถานพยาบาลจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพธุรกิจสถานพยาบาลและกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพธุรกิจสถานพยาบาล
 
image
ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง
      สร้างความรู้และเสริมทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพธุรกิจสถานพยาบาล กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์  จิตวิทยาในสถานพยาบาล โภชนาการเบื้องต้น การดูแลผู้สูงอายุ อนามัยแม่และเด็ก บริการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น งานเวชระเบียน งานบริการส่วนหน้า สุขศึกษาในสถานพยาบาล นันทนาการเพื่อสุขภาพ เครื่องมือและอุปกรณ์ในสถานพยาบาล รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล
image
อนาคตหลังเรียนจบ
นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ในคณะ/สาขาที่เกี่ยวกับธุรกิจสถานพยาบาล ดังนี้
1. คณะวิทยาศาสตร์
2. คณะพลศึกษา
3. คณะสหเวชศาสตร์
4. สาขาสาธารณสุขศาสตร์
นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งสายธุรกิจสถานพยาบาล เช่น
1. เจ้าหน้าที่เลขาแพทย์ และเลขาแผนกต่าง ๆ
2. เจ้าหน้าที่ต้อนรับและประชาสัมพันธ์, พัสดุ, ครุภัณฑ์
3. เจ้าหน้าบริการด้านเอกสาร, เวชระเบียน, บัญชี, การเงิน
4. เจ้าหน้าที่สำนักงานประจำแผนกต่าง ๆ เช่น “OPD (ผู้ป่วยนอก), NURSERY (เด็ก), ER (ฉุกเฉิน), ผ่าตัด สูติ-นรีเวช, IPD (ผู้ป่วยใน), ICU, ห้องคลอด, เอกซ์เรย์, ห้องเภสัช, ห้องทันตกรรม, ห้อง LAB, CCU”
5. ครูพี่เลี้ยงในโรงเรียนอนุบาล ห้องพยาบาลในโรงเรียนและห้องพยาบาลในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
6. คลินิกเวชกรรม, คลินิกเสริมความงาม, คลินิกต่าง ๆ
7. สามารถทำงานในหน่วยงานราชการ รับราชการ เช่น
           - กระทรวงสาธารณสุข
           - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, อำเภอ
           - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
           - กองสาธารณสุขใน อบต., อบจ., โรงพยาบาลประจำจังหวัด
           - ศูนย์บริการสาธารณสุข, ศูนย์สุขภาพ
Powered by MakeWebEasy.com