เกี่ยวกับวิทยาลัย

           วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2530 โดย ดร.วิบูลย์ – คุณทัศนีย์ สินประสงค์ ตามใบอนุญาตเลขที่ กอ. 012/2538 โดยเปิดสอนหลักสูตรสถานบันเทคโนโลยีราชมงคลและกรมอาชีวศึกษา มี ดร.ประวิทย์ สินประสงค์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย เปิดสอนในสาขาบริหารธุรกิจในระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.) จำนวนทั้งสิ้น 5 สาขา คือ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจสถานพยาบาล และในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 5 สาขา คือ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และธุรกิจสถานพยาบาล มีพื้นที่ 4 ไร่ 12 ตารางวา

           สภาพชุมชนโดยรอบวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ มีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประกอบด้วยโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานประกอบการ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีประชากร โดยประมาณ 50,000 คน บริเวณใกล้เคียง โดยรอบประกอบด้วย

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา ประกอบด้วยโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชน ได้แก่ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนวัดทองศาลางาม โรงเรียนวัดกำแพงบางจาก โรงเรียนสุภาคม โรงเรียนเผดิมศึกษา และโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เป็นต้น
2. โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์พาณิชยการ และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
3. สถานที่ราชการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สถานีตำรวจวัดท่าพระ
4. วัด ได้แก่ วัดประดู่ในทรงธรรม วัดนวลนรดิศ วัดทองศาลางาม และวัดกำแพงบางจาก
5. โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลบางไผ่ และโรงเรียนพยาบาลพญาไท 3
6. ห้างสรรพสินค้า ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ท่าพระ ซีคอนบางแค และห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางแค
7. ร้านสะดวกซื้อ ได้แก่ ร้านเซเว่น – อิเลฟเวน
8. สถานประกอบการ ได้แก่ บริษัทยามาฮ่า ประเทศไทย จำกัด บริษัทจำหน่ายอะไหล่ รถยนต์ บริษัทจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไม้ โรงพิมพ์ และตลาด โรงแรมแบต บาย บี ที เอส เป็นต้น

จากประสบการณ์ในด้านการจัดการมานานกว่า 40 ปี และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี การเรียนการสอนที่ทันสมัย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้วิทยาลัยฯ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับ จากสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาการศึกษาวิทยาลัย มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อม ในการนำวิชาความรู้ไปประกอบอาชีพในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Powered by MakeWebEasy.com